2015

Tętno Regionu  25 wrzesień 2015

Trwa Jubileusz Rady Osiedla Górne w Pile

Były życzenia, kwiaty i podziękowania. To wszystko z okazji X-lecia powstania Rady Osiedla Górne w Pile. Druga jubileuszowa impreza odbyła się 24 września w stołówce Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile, gdzie na zaproszenie Rady i Zarządu Osiedla Górne przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich prezydenci pełniący funkcję podczas kadencji Rady Osiedla Górne: Piotr Głowski, Prezydenta Miasta Piły, Zbigniew Kosmatka i Mirosława Rutkowska – Krupka, aktualnie Radna Sejmiku Wojewódzkiego.

W programie uroczystości miała znaleźć się projekcja filmu pt. „Osiedle Górne dawniej i dzisiaj”, jednak zmieniono plany i goście wysłuchali Macieja Usurskiego, który opowiedział historię Osiedla Górne, prezentując zdjęcia  w formie pokazu slajdów.

Zawsze miłym akcentem podczas takich uroczystości jest uhonorowanie osób zasłużonych dla danego Osiedla. Podziękowania za współpracę z Radą i Zarządem Osiedla Górne otrzymały następujące osoby: Dorota Sikora, dyrektor ZS nr 3, Małgorzata Strzelecka, wicedyrektor ZS nr 3, Teresa Kasior, Radna RM Piły oraz kierownik działu animacji kulturalno-rekreacyjnej PSML- W, Beata Szymańska, wicedyrektor SP 7, Krystyna Żelazna-Wójcik dyrektor Przedszkola nr 13, Barbara Miszczak, dyrektor Przedszkola nr 12, Krzysztof Kurzac, Sklep Intermarche, Jerzy Mac, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Natomiast Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski wyróżnił specjalnymi upominkami przedstawicieli, którzy zasiadali w Radzie Osiedla przez minione dziesięć lat.

Rada Osiedla Górne powołana została Uchwałą Rady Miasta Piły w dniu 28 czerwca 2005 roku. Pierwsze wybory do Rady Osiedla Górne odbyły się 11 września 2005 roku. Aktualnie trwa trzecia kadencja Rady Osiedla. W skład Rady we wszystkich trzech kadencjach w latach 2005 – 2015 weszło 35 osób. Trzy osoby są członkami Rady Osiedla od 2005 roku aż do chwili obecnej, są to: Jacek Jabłoński, Wiktor Kiprowski, który przez wszystkie kadencje pełnił i nadal pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Włodzimierz Kasowski. Z członków Rady Osiedla cztery osoby zostały wybrane do Rady Powiatu bądź do Rady Miasta, są to: Józef Jopek – Radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji, Gustaw Kwaśniewski – Radny Rady Miasta poprzedniej kadencji, Ryszard Małecki – Radny Rady Miasta obecnej kadencji oraz Romuald Wycisło – Radny Rady Miasta obecnej kadencji.

Rada Osiedla stanowi swoisty pomost w łączności pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem a mieszkańcami osiedla, ponadto współpracuje ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi mającymi swoje zasoby na terenie osiedla, a szczególnie z Administracją Nr 3 Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami mającymi swoje siedziby na osiedlu.

Rada Osiedla wspólnie z Księdzem Dziekanem Stanisławem Oraczem, Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową oraz szkołami i przedszkolami zlokalizowanymi na terenie osiedla organizują coroczny festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci z naszego osiedla z okazji Dnia Dziecka. Do kalendarza stałych corocznych imprez organizowanych przez Radę Osiedla wchodzą ponadto – turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta organizowany wspólnie z Biurem Prezydenta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Mikołajki organizowane wspólnie ze sklepem Intermarche. Organizowane są również coroczne spotkania mieszkańców osiedla z Panem Prezydentem Miasta i jednostkami podległymi Prezydentowi oraz Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną. Na posiedzenia Rady zapraszani są Radni Rady Miasta i Radni Rady Powiatu, aby wspólnie rozwiązywać problemy osiedla i jego mieszkańców

W siedzibie Rady w Szkole Podstawowej Nr 7 przy Alei Wojska Polskiego 45 A w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00 pełnione są dyżury członków Rady oraz radnych Rady Miasta i Rady Powiatu, podczas których przyjmowane są wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców osiedla. Dwa razy w roku członkowie Rady dokonują przeglądu osiedla, podczas których lokalizowali wiele spraw i miejsc wymagających bieżących interwencji, napraw, konserwacji bądź uporządkowania. Wnioski i uwagi wynikające z przeglądów, jak również istotne ich zdaniem potrzeby inwestycyjne na osiedlu zgłaszają do Prezydenta Miasta.

W latach 2006 – 2009 przeznaczono na inwestycje na Osiedlu Górnym kwotę ponad 40 milionów złotych.

W związku z tym, że nie wszystkie propozycje inwestycyjne na 2015 rok zgłoszone do Pana Prezydenta w styczniu bieżącego roku zostały zrealizowane, Rada Osiedla i Zarząd Osiedla Górne po analizie potrzeb osiedla przedstawiły propozycje zadań do projektu budżetu Gminy Piła na 2016 rok:

1.    Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego z połączeniem z ul. Wyszyńskiego
2.    Budowa drogi dojazdowej – sięgacza do budynków przy ul. Żeromskiego 19 – 33 od ul. Orzeszkowej
3.    Przebudowa chodnika po obu stronach ul. Mickiewicza od ul. Wyspiańskiego do ul. Al. Wojska Polskiego (całkowita wymiana zdegradowanej nawierzchni)
4.    Budowa ścieżki rowerowej przy Al. Wojska Polskiego od osiedla Gładyszewo do ul. Mickiewicza
5.    Budowa chodnika i drogi wraz z oświetleniem od ul. Reymonta przy Przedszkolu nr 18 do ul. Podgórnej przez skrzyżowanie z ul. Bogusławskiego
6.    Budowa drogi przy ul. Zachodniej (obecnie ulica nie posiada żadnej nawierzchni – droga polna)
7.    Przebudowa chodnika – ciągu pieszego ul. Mała i ul. Drzymały
8.    Przebudowa chodnika ul. Krasińskiego i ul. Norwida
9.    Budowa krytej pływalni przy kompleksie obiektów sportowych MOSiR przy ulicy Żeromskiego 90 – aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia krytą pływalnię
10.    Przebudowa – remont kapitalny ul. Wyspiańskiego od ulicy Słowackiego do ul. Konarskiego
11.     Budowa chodników ul. Połabska, Walecznych, Małą, Asnyka, Władysława IV, Kondratowicza, Krasińskiego oraz Norwida
12.    Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego przez las komunalny od ul. Mickiewicza do ul. Krzywej, Długosza oraz wymiana nawierzchni
13. Budowa sali gimnastycznej z parkingami przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Żeromskiego 41 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy al. Wojska Polskiego 45
14. Uregulowanie własności gruntów przy ul. Matwiejewa
15. Wykonanie nowej nawierzchni ciągu komunikacyjnego ulicy Długosza na całym jej odcinku wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W wyniku drugich konsultacji społecznych w Budżecie Obywatelskim na 2015 rok, na przyjętych dwanaście inwestycji w całym mieście trzy dotyczyły Osiedla Górne i jedna z zadania miejskiego. Zadania na tym osiedlu wybrane do realizacji to:

Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym

Dokończenie budowy ciągu pieszego z oświetleniem – Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ulicy Orzeszkowej do ulicy Kasprowicza

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej.

Zadanie miejskie to: ustawienie czterech wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta, w tym również na osiedlu Górnym.

Sebastian Daukszewicz

Tętno Regionu  13 wrzesień 2015

Międzyosiedlowe kopanie o puchar Prezydenta Piły

X Jubileuszowy Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego wygrała ponownie, podobnie jak rok temu, drużyna reprezentująca Zamość, pokonując w finale Koszyce.

Najaktywniejszą drużyną X-lecia była drużyna Urzędu Miasta, która otrzymała puchar z rąk Romualda Wycisło, radnego Rady Miasta Piły. Turniej odbył się 12 września na stadionie MOSiR Piła przy ulicy Bydgoskiej. Organizatorami jubileuszowego turnieju, w którym wzięło udział dziesięć drużyn byli: Biuro Prezydenta Miasta Piły, MOSiR Piła, Rady Osiedli Gminy Piła.

Klasyfikacja końcowa:

1. Zamość
2. Koszyce
3. Śródmieście
4. Urząd Miasta
5. Jadwiżyn
6. Górne
7. Gładyszewo
8. Motylewo
9. Staszyce
10. Podlasie

4 puchary i 6 statuetek drużynom wręczył Piotr Głowski, prezydent Piły. Nie zabrakło medali okolicznościowych ufundowanych przez Honorowy Komitet Obchodów X-lecia Rady Osiedla Górne.

Najlepszy strzelec turnieju: Waldemar Łoś- Zamość
Najlepszy bramkarz turnieju: Mirosław Gniot –Śródmieście
Najlepszy zawodnik turnieju: Krzysztof Mrozek –Zamość
Dodatkowo wręczono nagrody okolicznościowe i puchary dla:
Najmłodszy uczestnik: Piotr Parda – Jadwiżyn

Specjalne wyróżnienia i niespodzianki, np. słodycze dla wszystkich kapitanów drużyn zostały ufundowane przez Honorowy Komitet Obchodów X-lecia Rady Osiedla Górne w składzie: Czesław Jopek, Wioletta Stalęga, Marzena Kozłowska.

Tekst: Sebastian Daukszewicz
Foto: Anna Kowalik /Sebastian Daukszewicz

 

faktypilskie.pl INTERNETOWY DZIENNIK POWIATU PILSKIEGO 5 lipiec 2015

Samorządowcy u działkowców

Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. M. Sempołowskiej – pod honorowym patronatem starosty pilskiego Franciszka Tamasa – zorganizowano II Festyn Samorządowców i Działkowców. Impreza odbyła się w ramach obchodów 10-lecia powstania Rady Osiedla Górne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Wiktor Kiprowski oraz Włodzimierz Kasowski przybliżyli obecnym historię Osiedla Górnego oraz zaprosili do projekcji okolicznościowego filmu „Osiedle Górne dawniej i dzisiaj”.

Podczas spotkania zaproszeni goście – radne powiatowe Marta Kubiak i Agnieszka Magnucka oraz etatowy członek zarządu powiatu Eligiusz Komarowski – wspólnie z prezesem Kiprowskim wręczyli kilkanaście wyróżnień działaczom samorządowym i działkowcom.

Na festynie obecni byli też przedstawiciele pozostałych samorządów osiedlowych z terenu gminy Piła.

Tętno Regionu  28 czerwca 2015

Osiedle Górne Dawniej i Dzisiaj. Trwa jubileusz

27 czerwca na terenie ROD im. St. Sempołowskiej w Pile odbył się drugi piknik samorządowców i działkowców z okazji X-lecia powstania Rady Osiedla Górne pod patronatem Starosty Pilskiego Franciszka Tamasa. Podczas uroczystości uhonorowano osoby zasłużone dla Osiedla Górne oraz odbyła się premiera filmu prezentującego historię Osiedla Górne.

Piknik to tylko jedna z imprez z roku jubileuszu. Był już tradycyjny Bieg Pokoleń i Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły. Najbliższe wydarzenie jubileuszowe zaplanowano na 11 września, czyli w dniu, kiedy w 2005 roku po raz pierwszy mieszkańcy tego osiedla wybrali swoich przedstawicieli do Rady Osiedla.

Film pt. „Osiedle Górne Dawniej i Dzisiaj”, powstał według pomysłu Sebastiana Daukszewicza i scenariusza Macieja Usurskiego, kustosza Muzeum Stanisława Staszica w Pile, który również w filmie opowiada o historycznych dziejach tego osiedla. Na końcu filmu o latach współczesnych opowiadają panowie z Rady Osiedla Górne w Pile – Włodzimierz Kasowski i Wiktor Kiprowski.

Opis filmu:

– Początki osiedla – Plac 9 Maja wraz z najbliższą okolicą najstarszą częścią osiedla

– Wzgórze przy ul. Ceglanej nazywane przed 1945 r. wzgórzem Mewisa (cegielnie i internat dla uczniów pilskich szkół, ZSP nr 1)

– Królewskie Zakłady Kolejowe – po 1945 r. ZNTK (krótkie przedstawienie historii zakładu i charakterystycznych obiektów tworzących ten kompleks – główna hala warsztatów)

– Al. Wojska Polskiego, jako główna arteria komunikacyjna osiedla wytyczona w latach 1824-1826. Przedstawiono m.in. kompleks cmentarzy, szpital miejski ob. Ars Medical i seminarium nauczycielskiego – ob. SP nr 7 oraz nieistniejące zakłady przemysłowe

– Rozbudowa osiedla w kierunku północnym ok. 1910 r. – rejon ob. ulic: Matwiejewa, Kraszewskiego i Grunwaldzkiej

– Lotnisko. Filmie przedstawiono jego historię z pokazaniem ocalałych obiektów m.in. hangary. Maciej Usurski opowiada o zakładach produkujących samoloty Ostdeutsche Albatros Werke (OAW), o zakładach remontowych Ludwig Hansen & Co. Jest też mowa samolocie tzw. „Tygrysku”.

– Rozbudowa osiedla w latach 20. I 30. XX w. – przykłady zachowanej architektury

– Stadion miejski do 1945 r. i w okresie powojennym

– Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych.

Film można obejrzeć na kanale YouTube- Osiedle Górne Dawniej i Dzisiaj
https://www.youtube.com/watch?v=gL2eezoRzkM

Sebastian Daukszewicz

faktypilskie.pl INTERNETOWY DZIENNIK POWIATU PILSKIEGO 28 maj 2015

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Zespól Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, publiczne przedszkola nr 12, 13 i 16, proboszcz parafii pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych, Intermarche Piła, rada i zarząd Osiedla Górne, Andromeda Chaos Games, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Agencja Handlowo-Usługowa „Olimp” Piła, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Afe Pentap zapraszają na XIII Bieg Pokoleń 2015 pod hasłem „Raz do roku wokół bloku”.

Impreza odbędzie się 1 czerwca o godzinie 10.00 na placu pomiędzy kościołem a budynkami PSM L-W w Pile.

Trasa biegu: start na boisku do piłki nożnej, wzdłuż skarpy przy Przedszkolu nr 12, chodnik ul. Reja, w lewo chodnikiem przy ulicy Złotej, w lewo na chodnik-ścieżkę, meta na placu plac pomiędzy kościołem a budynkami PSML-W.

Wyniki oceniane będą w kategoriach wiekowych: przedszkolaków, klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum oraz dorośli.

Imprezy towarzyszące i atrakcje: występy dzieci i młodzieży, konkurs rysunkowy dla przedszkolaków „Dobry nastrój, śmieszne minki – to zasługa witaminki”, konkurs plastyczny dla klas I-VI szkoły podstawowej „Sport i zabawa to świetna sprawa”, konkurs plastyczny dla gimnazjalistów „Moje osiedle”, konkurs strzelecki z broni pneumatycznej do zapadek, konkurencje sportowo-rekreacyjne, tenis stołowy, pokaz sprzętu i umiejętności ratowniczych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, konkurs sprawnościowy – ustawianie skrzynek w pionie, pokaz udzielania pierwszej pomocy, mecz piłki siatkowej uczniowie Zespołu Szkół nr 3 vs. nauczyciele + goście, zjeżdżalnia, park zabaw dla maluchów, malowanie twarzy, fantastyczne gry planszowe dla dzieci oraz młodzieży, stoisko Służby Celnej Izby Celnej w Poznaniu, prezentacja eksponatów CITES, program profilaktyki dla dzieci i dorosłych, grochówka i pomidorówka, akcja charytatywna na rehabilitację Mai Kolasińskiej, bezpłatny pomiar ciśnienia i tkanki tłuszczowej, wata cukrowa, przejażdżka konikami polskimi (5 zł), sklepik Intermarche.

 

faktypilskie.pl INTERNETOWY DZIENNIK POWIATU PILSKIEGO 9 maj 2015

W Zespole Szkół nr 3 im. Lotników Polskich podsumowano konkurs plastyczny na logo Osiedla Górne w Pile z okazji zbliżającego się 10-lecia działalności Rady Osiedla Górne.
Na konkurs wpłynęło 40 prac, z tego 39 prac wykonanych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Strzeleckiej – wicedyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Pile – wytypowało do wyróżnienia nagrodami 16 prac w dwóch kategoriach.
Pastele suche otrzymali następujący uczniowie:
Martyna Musiał klasa VA
Magdalena Dębska klasa VA
Miłosz Jamróz klasa VB
Marta Kulawik klasa VAKoszulki z logo Miasta Piły otrzymali:
Anna Domagalska klasa VA
Antonina Strzelecka IIA Gim.
Tymoteusz Szulc klasa IIA Gim.
Oliwia Pawlak klasa VB
Marcin Sawczyc klasa IIA Gim.Pastele olejne otrzymali uczniowie:
Karol Wiśniowiecki klasa VIA
Bartłomiej Grudziński klasa VIA
Natalia Jessa klasa VIAFarby akrylowe otrzymali:
Wiktoria Kuna klasa VIA
Dominika Misiak klasa VA
Adriana Ryczek klasa VB
Gabriela Bazimierowska klasa VIA.
Z wyróżnionych prac plastycznych nagrody rzeczowe za zwycięstwo w kategorii na logo Osiedla Górne I miejsce zajęła Martyna Musiał (nagrodę – książkę „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945” ufundowała i wręczyła Agnieszka Magnucka, radna Rady Powiatu w Pile), II miejsce Magdalena Dembska (bon towarowy, który ufundował i wręczył Romuald Wycisło, członek Rady Osiedla i wiceprzewodniczący Rady Rodziców w ZS nr 3), III miejsce Miłosz Jamróz i Marta Kulawik (albumy „Po prawej stronie Noteci”, które wręczyli Marta Kubiak – radna Rady Powiatu w Pile i Przemysław Gawroński – zastępca dyrektora Gabinetu Starosty Pilskiego, radny Rady Miasta Piły.W kategorii na 10-lecie Rady Osiedla Górne nagrody rzeczowe otrzymali: za zajęcie I miejsca Karol Wiśniowiecki (książka „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945”, ufundowana przez Mariana Madeja, radnego Rady Powiatu w Pile, II miejsca Bartłomiej Grudziński (bon towarowy ufundowany przez Eligiusza Komarowskiego, etatowego członka Zarządu Powiatu w Pile), III miejsca Natalia Jessa (album „Po prawej stronie Noteci”, ufundowany przez Starostę Pilskiego, a wręczony przez radnych Martę Kubiak i Przemysława Gawrońskiego).Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w budynku szkoły i siedzibie Rady Osiedla oraz na festynie osiedlowym 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na placu za kościołem.

 

faktypilskie.pl INTERNETOWY DZIENNIK POWIATU PILSKIEGO 8 marzec 2015

Po raz kolejny Rada Osiedla Górne zorganizowała wspólny dyżur radnych.

Jak podkreśla przewodniczący zarządu Osiedla Górne Wiktor Kiprowski, radni osiedlowi cyklicznie udostępniają swoją siedzibę radnym wszystkich szczebli. Z uprzejmości samorządu osiedlowego korzystają także inni przedstawiciele władz, by wspólnie z radnymi osiedlowymi mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Na ostatni dyżur licznie przybyli radni osiedlowi na czele z Włodzimierzem Kasowskim, radny miejski Jan Szwedziński oraz radne Rady Powiatu w Pile Marta Kubiak i Agnieszka Magnucka. Zarząd powiatu reprezentował Eligiusz Komarowski.

Warte podkreślenia jest to, iż samorząd osiedlowy prowadzi stronę internetową www.gorne.pila.pl, gdzie m.in. publikuje roczny kalendarz dyżurów radnych.

Najbliższe spotkanie z radnymi przewidziane jest 16 marca. Dyżury pełnione są w godzinach 18.00-19.00 w siedzibie Rady Osiedla Górne w Szkole Podstawowej nr 7 (al. Wojska Polskiego 45a). Radni zapraszają mieszkańców Górnego do bezpośrednich wizyt celem przedstawienia zarówno swoich wniosków, problemów, jak i pomysłów do realizacji.

 

faktypilskie.pl INTERNETOWY DZIENNIK POWIATU PILSKIEGO 14 styczeń 2015

Prężnie działająca Rada Osiedla Górne w Pile na czele z przewodniczącym Włodzimierzem Kasowskim i zarządem osiedla zorganizowali w miniony poniedziałek noworoczne spotkanie.

Na spotkanie licznie przybyli radni powiatowi: Marta Kubiak, Agnieszka Magnucka i Marian Madej oraz radni miejscy Jan Szwedziński, Tadeusz Grochowski i Jacek Bogusławski.

Jak podkreślił przewodniczący zarządu Wiktor Kiprowski, pierwszy raz w 10-letniej historii samorządu osiedlowego na Górnym, radnych osiedlowych odwiedził starosta pilski.

Podczas spotkania Wiktor Kiprowski przybliżył charakterystykę osiedla oraz przedstawił główne postulaty i wnioski inwestycyjne, które zdaniem przedstawicieli samorządu osiedlowego powinny być zrealizowane na ich terenie.

Warto podkreślić, że samorząd osiedla Górne stworzył dla radnych miejskich i powiatowych we własnej siedzibie, która mieści się przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wojska Polskiego nr 45, możliwość pełnienia dyżurów, na które zaprasza wszystkich mieszkańców, by ci przekazywali własne postulaty swoich przedstawicielom w samorządzie gminnym i powiatowym.

 

faktypilskie.pl INTERNETOWY DZIENNIK POWIATU PILSKIEGO 13 styczeń 2015

Kilka dni temu pilskie starostwo odwiedził przewodniczący Zarządu Osiedla Górne Wiktor Kiprowski.

Podczas spotkania z wicestarostą Stefanem Piechockim i etatowym członkiem zarządu powiatu Eligiuszem Komarowskim, pan przewodniczący przekazał zaproszenie na posiedzenie Rady Osiedla Górne i przedstawił szereg wniosków mieszkańców osiedla.

Nazajutrz – w towarzystwie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztofa Tomczyka i radnej Rady Powiatu w Pile Agnieszki Magnuckiej – Wiktor Kiprowski udał się na wizytację dróg powiatowych, usytuowanych na terenie osiedla Górnego.