2013

Tętno Regionu – luty 2013

Na najbliższej sesji Rady Miasta Piły rozpatrywana będzie propozycja zmiany statutu Osiedla Górne w związku z planowaną zmianą siedziby. Lokal proponowany na nową siedzibę organów Osiedla należy do zasobów Gminy Piła i oznaczony jest numerem 45A, mieści się w zasobach Szkoły Podstawowej  Nr 7 im.  Adama Mickiewicza przy al. Wojska Polskiego 45 i składa się z pomieszczenia biurowego i sanitariatu. Obecnie pomieszczenia są niezagospodarowane, a w przeszłości wykorzystywane były na schroniksko młodzieżowe działające przy Szkole. Lokal spełnia warunki umożliwiające organom jednostki pomocniczej Osiedla Górne realizowanie obowiązków statutowych.

„Jako radny jestem bardzo zadowolony, że tak duże pilskie osiedle będzie miało odpowiednią siedzibę. Potrzeba zmiany jest konieczna m.in. ze względu na zły stan techniczny dotychczas wykorzystywanych na siedzibę pomieszczeń przy ul. Żeromskiego 80A, a także wysokimi kosztami utrzymania szczególnie w sezonie zimowym oraz lokalizacją siedziby na granicy osiedla. Dotychczas zebrania z mieszkańcami odbywały się w auli Szkoły Podstawowej nr 7, po zmianie łatwiej logistycznie będzie można je przygotować i spodziewam się częstszych bezpośrednich kontaktów mieszkańców osiedla z zarządem.” – powiedział Jacek Bogusławski Radny Rady Miasta Piły a zarazem mieszkaniec osiedla.

Zmiana siedziby organów jednostki pomocniczej nie będzie skutkować zwiększeniem kosztów finansowych z tytułu utrzymania siedziby organów Osiedla – będą one utrzymane na poziomie kosztów zaplanowanych w budżecie na rok 201