X – lecie powstania Rady Osiedla

W dniu 24 września 2015 roku w Zespole Szkół Nr 3 odbyły się uroczystości X – lecia powstania Rady Osiedla Górne. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście:

 • Prezydenci pełniący funkcję podczas naszych kadencji :

Piotr Głowski, Zbigniew Kosmatka.

 • Radna Sejmiku Wojewódzkiego

Mirosława Rutkowska – Krupka

 • Radni Rady Miasta

Marek Andruszkiewicz – pełniący również funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Motylewo, Jacek Bogusławski, Włodzimierz Bystrzycki, Teresa Kasior, Ryszard Małecki – członek Rady Osiedla Górne, Piotr Smagur, Jan Szwedziński, Romuald Wycisło – członek Rady Osiedla Górne,

 • Radni Rady Powiatu

Marta Kubiak, Agnieszka Magnucka, Marian Madej,

 • Przedstawiciele firm z którymi na przestrzeni ostatnich lat Rada Osiedla bardzo blisko współpracowała:

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile Jerzy Mac

Właściciel sklepu „Intermarche” Krzysztof Kurzac

Kierownictwo Administracji Nr 3 PSM L-W Roman Margowski

 • Dyrektorki Szkół i Przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla
 • Przewodniczący Rad i Zarządów Osiedli Gminy Piła
 • Członkowie Rad Osiedla Górne poprzednich kadencji

Po otwarciu i przywitaniu zaproszonych Gości przez Przewodniczącego Rady Osiedla, Pan Maciej Usurski przedstawił historię Osiedla Górnego prezentując zdjęcia osiedla od czasów jego powstania. Następnie Pan Prezydent Głowski uhonorował listami gratulacyjnymi osoby zasłużone dla Osiedla Górne.

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił historię działalności Rady Osiedla od początku jej powstania :

Osiedle Górne powołane zostało Uchwałą Rady Miasta Piły w dniu     28 czerwca 2005 roku. Pierwsze wybory do Rady Osiedla Górne odbyły się 11 września 2005 roku. Aktualnie trwa trzecia kadencja Rady Osiedla. W skład Rady we wszystkich trzech kadencjach w latach 2005 – 2015 weszło 35 osób. Trzy osoby są członkami Rady Osiedla od 2005 roku aż do chwili obecnej, są to: Jacek Jabłoński, Wiktor Kiprowski, który przez wszystkie kadencje pełnił i pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Włodzimierz Kasowski. Z członków Rady Osiedla cztery osoby zostały wybrane do Rady Powiatu bądź do Rady Miasta, są to : Józef Jopek – Radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji, Gustaw Kwaśniewski – Radny Rady Miasta poprzedniej kadencji, Ryszard Małecki – Radny Rady Miasta obecnej kadencji oraz Romuald Wycisło – Radny Rady Miasta obecnej kadencji.

Rada Osiedla w obecnej kadencji działa w następującym składzie :

 1. Kasowski Włodzimierz    Przewodniczący RO
 2. Pielacha Zbigniew          Z-ca Przewodniczącego RO
 3. Jabłoński Jacek
 4. Kaczorowska Teresa
 5. Kiprowski Wiktor
 6. Kotlarek Grzegorz
 7. Kozłowska Marzena
 8. Mańkowska Janina
 9. Małecki Ryszard
 10. Mitek Bernadetta
 11. Połyniak Joanna
 12. Sudoł Aleksandra
 13. Stalęga Wioletta
 14. Wiśniewski Czesław
 15. Wycisło Romuald

Skład Zarządu Osiedla przedstawia się następująco :

 1. Kiprowski Wiktor     Przewodniczący Zarządu
 2. Sudoł Aleksandra     Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Kozłowska Marzena Skarbnik
 4. Mańkowska Janina   Sekretarz
 5. Mitek Bernadetta     Przewodnicząca Komisji Gospodarki
 6. Wiśniewski Czesław Przewodniczący Komisji Budżetu
 7. Wycisło Romuald     Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

Rada Osiedla stanowi swoisty pomost w łączności pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem a mieszkańcami osiedla, ponadto współpracuje ze spółdzielniami mieszkaniowymi mającymi swoje zasoby na terenie osiedla, a szczególnie z Administracją Nr 3 Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami mającymi swoje siedziby na osiedlu.

Rada Osiedla wspólnie z Księdzem Dziekanem Stanisławem Oraczem, Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową oraz szkołami i przedszkolami zlokalizowanymi na terenie osiedla organizują coroczny festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci z naszego osiedla z okazji Dnia Dziecka. W programie festynu znajdują się występy najmłodszych mieszkańców – dzieci z przedszkoli znajdujących się na osiedlu, biegi i turnieje sportowe, konkursy plastyczne. Do kalendarza stałych corocznych imprez organizowanych przez Radę Osiedla wchodzą ponadto turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta organizowany wspólnie z Biurem Prezydenta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Mikołajki organizowane wspólnie ze sklepem Intermarche. Organizujemy również coroczne spotkania mieszkańców osiedla z Panem Prezydentem Miasta i jednostkami podległymi Prezydentowi oraz Policją i Strażą Pożarną.

Na posiedzenia Rady zapraszamy Radnych Rady Miasta i Radnych Rady Powiatu aby wspólnie rozwiązywać problemy osiedla i jego mieszkańców.

W siedzibie Rady w Szkole Podstawowej Nr 7 przy alei Wojska Polskiego 45 A w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 18,00 – 19,00 pełnione są dyżury członków Rady oraz radnych Rady Miasta i Rady Powiatu podczas których przyjmowane są wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców osiedla.

Dwa razy w roku członkowie Rady dokonują przeglądu osiedla podczas których lokalizują wiele spraw i miejsc wymagających bieżących interwencji, napraw, konserwacji bądź uporządkowania. Wnioski i uwagi wynikające z przeglądów jak również, istotne naszym zdaniem, potrzeby inwestycyjne na osiedlu zgłaszamy do Prezydenta Miasta.

Na przestrzeni lat 2006 – 2009 Rada występowała do Prezydenta Miasta z następującymi sprawami, które zostały zrealizowane :

 • Likwidacja „centralnego osiedlowego śmietniska” przy ulicy Wyspiańskiego na terenie, na którym powstał market „Aldi”
 • Naprawa nawierzchni ulicy Mickiewicza od ulicy Wyspiańskiego do Alei Wojska Polskiego
 • Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Salezjańskiej do ulicy Mickiewicza
 • Wykonanie ciągu pieszego od ulicy Reja do ulicy Orzeszkowej
 • Wykonanie modernizacji i naprawy ulic: Makuszyńskiego, Traugutta, Armii Ludowej, Fredry, Bogusławskiego (od ulicy Mickiewicza do ulicy Trentowskiego)
 • Wykonanie progów zwalniających na następujących ulicach : Makuszyńskiego (2), Łużycka (2), Władysława IV (2), Kondratowicza
 • Nowe wiaty przystankowe przy ulicach: Wyspiańskiego (2), alei Wojska Polskiego (5), ulicach: Mickiewicza (2), Długosza (1), Żeromskiego (1)
 • Wykonanie chodnika przy ulicy Wyspiańskiego na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słowackiego
 • Wykonanie nawierzchni ścieżki koło pomnika „Pamięci Polaków – Więźniów obozu ALBATROS” u zbiegu alei Wojska Polskiego i ulicy Lotniczej
 • Wykonanie parkingu przyulicznego u zbiegu ulicy Wyspiańskiego i ulicy Wyszyńskiego
 • Wykonanie na placu Inwalidów zagospodarowania terenu, oczyszczenia zbiornika retencyjnego, montaż separatora kanalizacji deszczowej
 • Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Batalionów Chłopskich
 • Wykonanie chodnika na ulicy Żeromskiego od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Ceglanej
 • Tereny rekreacyjne przy ulicy Salezjańskiej / Złotej: nasadzenia drzew, wykonanie alejek, oświetlenia
 • Park przy alei Wojska Polskiego – remont nawierzchni alejek
 • Przebudowa terenów zieleni przy ulicy Sportowej – wycinka i nasadzenia drzew, wykaszanie
 • Remonty nawierzchni ulic: Żeromskiego, Wyspiańskiego, Długosza, Konarskiego, Matwiejewa, Lotniczej, Połabskiej, Batorego, Żółkiewskiego, Bogusławskiego, Kondratowicza, Krasińskiego, Krzywej, Słowackiego, Kraszewskiego, Rugijskiej, Wypoczynkowej, placu 9 – go Maja, Hutniczej, Złotej
 • Remonty chodników ulic: Batorego, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Kondratowicza, Tetmajera, Makuszyńskiego, Reja, Lotniczej, Złotej

W latach 2006 – 2009 przeznaczono na inwestycje na Osiedlu Górnym kwotę ponad 40 milionów złotych.

W styczniu bieżącego roku przedstawiliśmy propozycje najważniejszych inwestycji na Osiedlu na 2015 rok :

 1. Budowa krytej pływalni przy kompleksie obiektów sportowych MOSiR przy ulicy Żeromskiego 90 – aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia krytą pływalnię
 2. Budowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego – od ul. Trentowskiego do ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego do ul. Ceglanej oraz do ul. Chopina
 3. Przebudowa – remont kapitalny ul. Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Konarskiego
 4. Remont ul. Matwiejewa z parkingami i zatokami
 5. Budowa chodników przy ul. Połabska, Walecznych, Mała, Asnyka, Władysława IV, Kondratowicza, Krasińskiego oraz Kraszewskiego z zatokami postojowymi
 6. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego przez las komunalny od ul. Mickiewicza do ul. Krzywej i Długosza
 7. Budowa sali gimnastycznej z parkingami przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Żeromskiego 41 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy al. Wojska Polskiego 45
 8. Uregulowanie własności gruntów przy ul. Matwiejewa
 9. Chodniki przy ul. Mickiewicza (jezdnia dwupasmowa pomiędzy rondami)
 10. Ścieżka rowerowa al. Wojska Polskiego do Gładyszewa
 11. Budowa ronda al. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu ulicy Kamiennej z ulicą Wypoczynkową

W związku z tym, że nie wszystkie propozycje inwestycyjne na 2015 rok zgłoszone do Pana Prezydenta w styczniu bieżącego roku zostały zrealizowane Rada Osiedla i Zarząd Osiedla Górne po analizie potrzeb osiedla przedstawiły propozycje zadań do projektu budżetu Gminy Piła na 2016 rok:

 1. Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego z połączeniem z ul. Wyszyńskiego
 2. Budowa drogi dojazdowej – sięgająca do budynków przy ul. Żeromskiego 19 – 33 od ul. Orzeszkowej
 3. Przebudowa chodnika po obu stronach ul. Mickiewicza od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego (całkowita wymiana zdegradowanej nawierzchni)
 4. Budowa ścieżki rowerowej przy al. Wojska Polskiego od osiedla Gładyszewo do ul. Mickiewicza
 5. Budowa chodnika i drogi wraz z oświetleniem od ul. Reymonta przy Przedszkolu nr 18 do ul. Podgórnej przez skrzyżowanie z ul. Bogusławskiego
 6. Budowa drogi przy ul. Zachodniej (obecnie ulica nie posiada żadnej nawierzchni – droga polna)
 7. Przebudowa chodnika – ciągu pieszego ul. Mała i ul. Drzymały
 8. Przebudowa chodnika ul. Krasińskiego i ul. Norwida
 9. Budowa krytej pływalni przy kompleksie obiektów sportowych MOSiR przy ulicy Żeromskiego 90 – aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia krytą pływalnię
 10. Przebudowa – remont kapitalny ul. Wyspiańskiego od ulicy Słowackiego do ul. Konarskiego
 11. Budowa chodników przy ulicach: Połabska, Walecznych, Mała, Asnyka, Władysława IV, Kondratowicza, Krasińskiego oraz Norwida
 12. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego przez las komunalny od ul. Mickiewicza do ul. Krzywej, Długosza oraz wymiana nawierzchni
 13. Budowa sali gimnastycznej z parkingami przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Żeromskiego 41 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy al. Wojska Polskiego 45
 14. Uregulowanie własności gruntów przy ul. Matwiejewa
 15. Wykonanie nowej nawierzchni ciągu komunikacyjnego ulicy Długosza na całym jej odcinku wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Przy Radzie Osiedla działają następujące Komisje Problemowe, których podstawowe kierunki działania zawarte w planach pracy na 2015 rok na podstawie uchwalonego w dniu 12 stycznia 2015 roku Planu Pracy Rady i Zarządu przedstawiają się następująco :

Komisja Budżetu, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska działa w pięcioosobowym składzie pod kierownictwem Czesława Wiśniewskiego. Komisja obejmuje w swoich planach działania następujące zagadnienia :

 • Ocena budżetu Rady Osiedla Górne, ocena preliminarza do projektu budżetu na osiedlu
 • Zapoznanie się z planem finansowym budżetu Gminy Piła i zadaniami rzeczowymi
 • Ocena rocznego sprawozdania z wykonania uchwał Rady Osiedla
 • Poprawa stanu sanitarnego, porządku i estetyki osiedla
 • Umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie osiedla, poprawa ochrony przeciwpożarowej
 • Udział w przygotowaniach i opracowaniu raportu o stanie osiedla

Komisja Gospodarki, Planowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Inwestycji działa w trzyosobowym składzie, której przewodniczącą jest Bernadetta Mitek i zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Analiza sytuacji osiedla w zakresie infrastruktury technicznej oraz precyzowanie priorytetów inwestycyjnych
 • Przedstawianie opinii komisji w kwestii kształtowania przestrzeni osiedla
 • Wzbogacanie infrastruktury osiedla
 • Wyrażanie opinii dotyczących założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Komisja Spraw Społecznych działa w dwunastoosobowym składzie pod kierownictwem Romualda Wycisły i obejmuje w swoich planach działania następujące zagadnienia :

 • Poczynienie starań w celu utworzenia Spółdzielczości Socjalnej i jej roli dla rozwoju osiedla i regionu
 • Nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi z terenu Gminy Piła :
 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 2. Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
 3. Stowarzyszenie PROSENIOR
 4. Program „Seniorzy po siedemdziesiątce”, pomoc ze względu na wiek, stanu zdrowia, sytuacji bytowej
 • Ocena i przygotowanie działania w zakresie „Karty Dużej Rodziny
 • Ustalenie ilości dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświaty i dzieci korzystających z darmowych posiłków
 • Uczestnictwo w sztandarowych imprezach osiedlowych oraz organizacja i pomoc w ich przygotowaniach
 • Sprawy socjalno – bytowe mieszkańców osiedla
 • Ochrona zdrowia
 • Kultura, edukacja, oświata
 • Kultura fizyczna, turystyka i sport
 • Integracja środowisk społecznych np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
 • Uczestnictwo w opracowaniu raportu o stanie osiedla
 • Zorganizowanie kursów pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli

Kończąc chcę podziękować mieszkańcom osiedla za liczny udział w głosowaniu na zadania do Budżetu Obywatelskiego. W wyniku drugich konsultacji społecznych w Budżecie Obywatelskim na 2015 rok na przyjętych dwanaście inwestycji w całym mieście trzy dotyczą naszego osiedla i jedno z zadania miejskiego.

Zadania na naszym osiedlu to :

 • Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych a pawilonem handlowym
 • Dokończenie budowy ciągu pieszego z oświetleniem – Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ulicy Orzeszkowej do ulicy Kasprowicza
 • Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego
 • Ustawienie jednej wieży lęgowej dla jerzyków na terenie osiedla

Zwracam się z apelem o jeszcze liczniejszy udział w głosowaniu na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Budżet Obywatelski znacząco wpływa na obraz osiedla.

Członkowie Rady Osiedla z okazji jubileuszu odwiedzą osoby najdłużej mieszkające na osiedlu Górne.

Dziękuję za uwagę.

W swoich wystąpieniach zaproszeni Goście Pani Mirosława Rutkowska – Krupka i Pan Piotr Głowski przedstawili historię Rady Osiedla mówiąc o jej osiągnięciach.

Pan Prezydent Miasta uhonorował aktualnych członków Rady Osiedla książkami „Zarys dziejów Piły w latach 1945 – 2000”.

Przedstawiciele placówek oświatowych działających na naszym osiedlu, rad osiedli Gminy Piła i zaproszeni goście złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów.

Na zakończenie wszyscy otrzymali płyty CD z filmem pt. „Osiedle Górne dawniej i dziś” przygotowanym dzięki wsparciu finansowemu Agnieszki Magnuckiej – Radnej Rady Powiatu w Pile, Eligiusza Komarowskiego – Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Pile, Włodzimierza Bystrzyckiego – Radnego Rady Miasta Piły.

Impreza zakończyła się skromnym poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie Rady Osiedla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *